Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Városunk bemutatása - Nagykálló

Városunk bemutatásaNagykálló Város Nyíregyházától 14 km-re Dél-keletre fekszik, a 4911-es számú úton, illetve vasúton könnyen megközelíthetõ.
A nagy múltú település története során hosszú ideig töltött be jelentõs közigazgatási és kulturális központi szerepet Szabolcs megye székhelyeként. Vezetõ pozícióját elveszítve - fõleg Nyíregyháza gyors fejlõdése miatt - megrekedt, de a lakosság áldozatkészsége és tenni akarása révén 1989. március 1-jén visszanyerte városi rangját. Ma valamivel több, mint 10000 lakója van, és némiképp Nyíregyháza megyei jogú várost is mentesítve, vonzást gyakorol a környezõ településekre. Azonban, bár városi rangra emelkedett, sok tennivaló van még, hogy a település elérje azt az ellátottsági szintet, amely egy várostól joggal elvár­ható.

 

Demográfiai adatok
A lakónépesség száma: 10588 fõ, amelynek természetes fogyását a belföldi vándorlási különbözet ellensúlyozza. A háztartások száma 3516. A 14 év alattiak (20 %) és a 60 év felettiek (18%) magas aránya következtében magas az eltartottak aránya, ami fokozott terheket ró az aktív keresõkre.
 
Oktatás
A város középiskoláiban tanuló 1500 diák hosszabb távon is biztosíthatja a munkaerõ utánpótlását. Jelenleg is képeznek szabó-varró szakmunkásokat, középfokú közgaz­dasági, pénzügyi-számviteli és számítás­technikai szakembereket. Országosan elismert a német két tanítási nyelvû gimnáziumunk, ahol jelenleg is folyik olasz, angol és francia nyelvoktatás.
 
Infrastruktúra
A település infrastruktú­rája az elmúlt évtizedben sokat fejlõdött.
A településen található 3478 lakásnak 99 %-a be van kapcsolva a közüzemi vízhálózatba. Ez az érték az országos átlagnál is magasabb. Bár a közüzemi szennyvíz-csatorna háló­zatra való 46 %-os rákötöttségi arány ala­csony­nak tûnik, még így is jóval meghaladja a régiós átlagot. A háztartások 56 %-a van rákötve a vezeté­kes gázhálózatra.
Nagykállóban az ezer lakosra jutó távbeszélõ fõvonalak száma 224 darab, amely alig ma­rad el a megyei átlagtól.
Az autópálya Nagykálló Város közigazgatási területére érkezésével szinte egy idõben (2006-2007) elkezdõdik a Nyírbátort Nyír­egyházával összekötõ, város­unkat elkerülõ út építése is. Így Nagykálló egy gyorsforgalmú úttal közvetlen összeköt­tetésben lesz a vajai határátkelõvel Románi­ába, valamint le-felhajtó csomóponttal csatla­kozik az M3-as autópályához.
 
Mezõgazdaság
Bár Nagykállóban az ipar szerepe nagyobb, mint a környezõ településeken, még mindig mezõgazdasági jellegûnek mondható, mivel a foglalkoztatottak közel háromnegyede az agrárágazatban dolgozik.
A városban a vállalkozá­sok elterjedt­sége a megyei átlaghoz hasonló. Ezer lakosra itt is 4 mezõgazda­sági tevékeny­ség végzé­sére ki­váltott egyéni vál­lalkozói igazolvánnyal rendelkezõ személy jut. Az elõbbiek mellett azon­ban jóval többen kapcso­lódnak a mezõ­gazda­ság­hoz, fõként jövedelem-kiegészítés­ként, de nem kevesen fõ megélhetési forrás­ként is. E gazdasá­gok átlagosan azonban kisméretûek, több mint hetven százaléka 5 hektár alatti, egy tizede pedig az egy hektárt sem éri el. Vannak azonban olyan, nagy földterülettel rendelkezõ egyéni vállal­kozá­sok is, amelyek jelentõs árbevételre tesz­nek szert.
A használt földterületek mûvelési ágak kö­zötti megoszlására jellemzõ a szántóföldek nagy aránya, amelyet a gyümölcsös telepíté­sek követnek. Ezen területeken legnagyobb mértékben almát termel­nek a gazdák, amely a szabolcsi vidéknek is jellegzetessége.
 
Ipar
A térség GDP-jének kevesebb, mint 30 %- át adja az ipar, amely arány alacsonyabb az or­szágos átlagnál.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos ipari foglalkoztatott létszámnak 4,1%-át, az ipari termelés értékének pedig csupán 2,8%-át adja, ami elmarad a megye országon belüli területi és népességi arányától. Ez az egyik legkevésbé iparosodott térség Magyarorszá­gon, amit az ipar foglalkoztatás­ban betöltött alacsony szerepe is mutat.
A kistérségben a települések között azonban jelentõs különbségek vannak: az ipar foglal­koztatásban betöltött szerepe Nagykállóban a legmagasabb, de még itt is jelentõsen elma­rad az országos átlagtól.
Az ipar ágazatok szerinti megoszlását vizs­gálva megállapítható, hogy a megyében a 49 fõnél nagyobb vállalkozások termelésének több mint 96%-át a feldolgozóipar teszi ki, kevesebb, mint 4%-át állítja elõ az energia­szektor.
Nagykálló erõteljesen feldolgozóipar orien­tált, alapvetõen a mezõgazdasági termékfel­dolgozás és a könnyûipari tevékenységek jelenléte jellemzõ. Az ipar szerkezetében te­hát az élelmiszer-, valamint a textilipar (tex­til, ruházati termékek gyártása) dominál.
Településünkön található a Benetton Ungheria Kft, a Benetton magyarországi leányvállalatának székhelye, a térség legnagyobb számú munkaerõt foglalkoztató vállalata.
 
Szolgáltatások
A megye gazdaságában szintén lényeges sze­repet töltenek be a szolgáltató ágak, a GDP gazdasági ágak szerinti megoszlása szerint részesedésük 61,6 %, ami csak kis mértékben marad el az országos átlagtól (62,4%).
Nagykállóban a kiskereskedelmi üzletek la­kosságarányos száma elmarad a megyei át­lagtól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiske­reskedelmi üzlethálózatának struktú­rája kis mértékben eltér az országostól: magasabb az élelmiszer- és élelmiszerjel­legû vegyes üzle­tek, valamint a használtcikk üzletek aránya. Ez a jelenség Nagykállóra is jellemzõ. A városban a megyei arányt is meghaladó mértékû az élelmiszer jellegû üzletek aránya az összes kiskereskedelmi üzleten belül, átlagosan az üzletek több mint egyharmada élelmiszer jellegû.
TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve